Gimnazijos taryba

ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2018-2019  m. m.

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams,  jų tėveliams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams, vienijanti gimnazijos bendruomenę,  siekiančią bendrų ugdymo bei lavinimo tikslų. Gimnazijos taryba vadovaujasi nuostatais, kuriuos tvirtina Gimnazijos tarybos pirmininkas.

Gimnazijos taryba padeda siekti gimnazijos vizijos – demokratiškos, besimokančios, pilietiškos, pokyčiams atviros, susitarimais besivadovaujančios bendruomenės kūrimo, kurioje ugdomas ir ugdosi asmenybės brandos, gerų ugdymo(si) rezultatų atsakingai siekiantis jaunas žmogus. Per savo misiją – teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, tvirtas vertybines nuostatas bei suteikti galimybę kiekvieno mokinio ugdymo(si) lūkesčių įgyvendinimui, saviraiškai ir asmenybės brandai.

Gimnazijos taryba aprobuoja gimnazijos direktoriaus teikiamą informaciją, taip pat teikia gimnazijos administracijai pasiūlymus ugdymo, ūkinės – finansinės, nusikaltimų prevencijos, sveikatos priežiūros bei kultūrinės veiklos klausimais.

Gimnazijos taryba renkama dvejų metų laikotarpiui. Į jos sudėtį įeina 5 mokiniai, renkami Mokinių taryboje, 5 mokinių tėvai, renkami gimnazijos visuotiniame  tėvų susirinkime, bei 5 mokytojai, renkami mokytojų tarybos posėdyje.

Gimnazijos tarybos sudėtis:

Gimnazijos tarybos pirmininkė – Jolanta Šmitienė

Gimnazijos tarybos sekretorė – Regina Arlauskienė

Nariai:  

Elvyra Gedeikienė, mokytoja

Sonata Zaikauskienė, mokytoja

Dangirdas Kėbla, mokytojas

Irena Brasienė, tėvų atstovė

Reda Jasevičienė, tėvų atstovė

Singaras Vytartas, tėvų atstovas

Ilona Gražinskienė, tėvų atstovė

Giedrė Norvaišaitė , mokinė

Guoda Jasevičiūtė, mokinė

Fausta Sragauskaitė, mokinė

Gabrielė Kulbokaitė, mokinė

Agnė Žiogaitė, mokinė

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS:

Inicijuoti ir teikti siūlymus dėl gimnazijos veiklos, mokinių ugdymo(si) kokybės, tėvų įsitraukimo į ugdymo procesą, darbo sąlygų gerinimo bei materialinių, finansinių ir intelektinių išteklių panaudojimo.

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS UŽDAVINIAI:

  1. Ugdymo (si) kokybės gerinimas šiuolaikiškai aprūpintoje gimnazijoje.

1.1. Gerinti mokinių mokymosi pažangą bei akademinius pasiekimus.

1.2. Ugdymo turinio perteikimas taikant mokymo(si) ir ugdymo(si) metodus, ugdančius mokinių ir ugdytinių atsakomybę bei diegiant edukacines inovacijas.

1.3. Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo darna skatinant vaiko pasiekimus ir jų vertinimą.

1.4. Edukacinių erdvių tobulinimas.

  1. Bendruomenės narių lyderystės įgūdžių bei socialinių kompetencijų plėtra.

2.1. Palankių sąlygų vaikų socializacijai ir bendruomenės narių bendradarbiavimui sudarymas.

2.2. Socialinės partnerystės plėtra.

Gimnazijos tarybos veiklos uždavinių įgyvendinimas:

Gimnazijos tarybos veiklos uždaviniai Priemonės Data
Skatinti gimnazijos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant pagerinti ugdymo (si) kokybę Gimnazijos tarybos veiklos plano 2017-2018 m.m. rengimas 09 mėn.
„Atvirų durų mėnuo“

Tėvų, bendruomenės narių  įsitraukimas į ugdymo procesą inicijuojant  bei vedant įvairias veiklas

10 mėn.,

03 mėn.

2018 m. gimnazijos veiklos plano projekto  svarstymas 12 mėn.
Bendrojo lavinimo vadovėlių užsakymų 2018-2019 m.m. tvirtinimas 05 mėn.
Gimnazijos savivaldos institucijų bendradarbiavimo skatinimas/ gimnazijos bei mokinių tarybos bendradarbiavimas Visus metus
Pagalba sprendžiant mokinių lankomumo, mokymosi problemas Visus metus
Stebėti ir vertinti įvairias gimnazijos veiklos sritis 2018 m. biudžeto projekto  ir planuojamų išlaidų svarstymas 11 mėn.
Gimnazijos direktoriaus veiklos bei gimnazijos ūkinės – finansinės veiklos 2017 m. aptarimas 01 mėn.
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo aptarimas 01 mėn.

04 mėn.

2 proc. pajamų mokesčio fondo paskirstymo svarstymas 05 mėn.
Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant didžiavimosi gimnazija kultūrą, saugų mikroklimatą, patrauklią, modernią aplinką

 

 

Gimnazijos Tarybos veiklos ataskaita 06 mėn.
Dalyvavimas pilietinėse akcijose, renginiuose, savanorystės veikloje. Visus metus
Pagalba ir iniciatyvos organizuojant įvairius renginius, šventes Visus metus
Klausimų ir problemų, atsiradusių ugdymo procese ar gimnazijos bendruomenėje, atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių interesus, svarstymas Visus metus
Ugdymo organizavimo stebėsena atnaujintose (modernizuotose) gimnazijos erdvėse Visus metus

Gimnazijos tarybos pirmininkė Jolanta Šmitienė