Gimnazijos taryba

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2016-2017  m. m.

I. Skyrius

Bendrosios  nuostatos.

Gimnazijos taryba – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams,  jų tėveliams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams, vienijanti gimnazijos bendruomenę,  siekiančią bendrų ugdymo bei lavinimo tikslų. Gimnazijos taryba vadovaujasi nuostatais, kuriuos tvirtina Gimnazijos tarybos pirmininkas.

Gimnazijos taryba padeda siekti gimnazijos vizijos – „Mes – Europos mokykla“ per savo misiją –  kokybę ugdymo srityje, pagalbą mokiniui ir jo šeimai, kintančios visuomenės iššūkių suvokime,  Lietuvos, Europos ir pasaulio piliečio, šalies patrioto ugdyme, dalyvaujant ir puoselėjant bendruomenės tradicijas ir pasiekimus.

Gimnazijos taryba aprobuoja gimnazijos direktoriaus teikiamą informaciją, taip pat teikia gimnazijos administracijai pasiūlymus ugdymo, ūkinės – finansinės, nusikaltimų prevencijos, sveikatos priežiūros bei kultūrinės veiklos klausimais.

 

II. Skyrius

Situacijos analizė.

Gimnazijos taryba renkama dviejų metų laikotarpiui. Į jos sudėtį įeina 5 mokiniai, renkami Mokinių tarybos,

5 mokinių tėvai, renkami gimnazijos visuotinio tėvų susirinkimo, bei 5 mokytojai, renkami mokytojų susirinkime.

Gimnazijos tarybos veikla vyksta 5 sekcijose, kuriose dirba po vieną mokinį, tėvelį (ar mamytę), mokytoją.

Gimnazijos tarybos sudėtis:

Gimnazijos tarybos pirmininkas – Bijūnas Paulius

Gimnazijos tarybos sekretorė – Vitalija Gedeikienė

Nariai:   

Mokytojų tarybos atstovai:

 

Algis Jasinevičius

Gražina Žemaitaitienė

Salomėja Savickytė

 

 Tėvų konferencijos išrinkti  atstovai

Irena Brasienė

Henrikas Girčys

Reda Jasevičienė

Vidas Laurinavičius

Aldona Špečkauskienė

Mokinių tarybos išrinkti atstovai

Karolina Radzevičiūtė IIID

Giedrė Gedeikytė, IVc

Giedrė Norvaišaitė IID

Agnė Tverijonaitė, IVb

Dominykas Dargevičius IIB

Visa, kas vyksta gimnazijoje, yra tarybos darbo sritys. Netrūksta įvairių problemų. Tai  ir nelengva mokinio kuprinė, ir moksleivių sveikatos klausimai, susiję su kuprinės svoriu bei nepritaikytais pagal amžiaus grupes suolais, kova su žalingais mokinių įpročiais, nesveika mityba, lankomumo problemos, tėvų vengimas lankytis gimnazijoje ir domėtis vaikų pasiekimais ir elgesiu, spragos mokinių žiniose, mokyklos turto gadinimas ir t.t.

Gimnazijos Mokinių taryba, į kurią įeina ir Gimnazijos tarybos nariai, dalyvauja pasaulinėje „Veiksmo savaitėje“, kurios tikslas – grąžinti mokinius į mokyklą.

Gimnazijos taryba įsijungė į akciją „Mokyklon? Pakeliui!“ bei judėjimą „Draugiška mokykla“. Bendromis jėgomis siekėme ir sieksime, kad nebūtų mokyklos nelankančių mokinių, kad gimnazijoje vyrautų šilti, pagarbūs ir nuoširdūs santykiai, kad mokiniai atsigręžtų į savo mokytojus. Tai žingsnelis link pagarbos grąžinimo mokytojui ir ugdymo įstaigai.

Gimnazijos taryba per gimnazijos mokytojus inicijavo uniformos įvedimą, priėmė nutarimą nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. įvesti mokyklinę uniformą gimnazijos klasėse, suaktyvino mokinių ir mokytojų budėjimą pertraukų metu, anoniminės moksleivių korespondencijos dėžutės SOS įsteigimą, kurios tikslas – užkirsti kelią mažesnių mokinių įvairiam skriaudimui; siekia geresnio apšvietimo klasėse tamsiu metų laiku, dalyvauja kitų svarbių gimnazijos klausimų sprendime.

Kartu su mokyklos administracija vykdo reidus į  Viešąją biblioteką, pušyną, autobusų stotį, kur lankosi mokytis vengiantys mokiniai.

 

III. Skyrius

Gimnazijos tarybos tikslai ir uždaviniai.

2016-2017  m. m. Gimnazijos taryba, vadovaudamasi Gimnazijos veiklos programa, sieks šių tikslų:

 • Mokinių pasiekimų lygio kėlimas, ugdymo proceso diferencijavimas ir individualizavimas.
 • Sąlygų mokiniams dalyvauti programose užtikrinimas.
 • Pedagoginės pagalbos mokiniui teikimas ugdymo procese, asmens ir socialinių gebėjimų plėtroje, profesiniame švietime.
 • Gimnazijos vaidmens bendruomenėje stiprinimas, pasitelkiant kultūrinius renginius, informavimą apie gimnazijos veiklą.

Uždaviniai tikslams realizuoti:

 1. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją per:
  • mokantis mokytis, siekiant geresnių egzaminų rezultatų ir gilių žinių;
  • akcentuojant vertinimą, padedantį tobulėti;
  • ugdymo procesą orientuojant į akademinių poreikių tenkinimą ir saviraiškos plėtotės užtikrinimą.
 2. Tobulinti informavimo ir mokinių profesinio švietimo sistemą gimnazijoje.
 3. Stiprinti gimnazijos ir mokinių tėvų bendradarbiavimą.
 4. Bendradarbiavimas su Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos bendruomene.

 Gimnazijos taryba tęs pradėtą veiklą ir vykdys gimnazijos iškeltus tikslus ir uždavinius.

2016-2017 m.m.

Gimnazijos tarybos pirmininkas                                                     Bijūnas Paulius