Metodinė taryba

ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

 2018 – 2019 m.  m.

                             Planą parengė metodinės tarybos pirmininkė   Daiva Eisimantienė                        

  1. Metodinės tarybos narių sąrašas
Eil. Nr. Pavardė, vardas Kvalifikacinė kategorija Telefonas, el. paštas
1. Daiva Eisimantienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė pirmininkė daiva.eisimantiene@gmail.com

868254343

2. Alma Balčienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė alma.balciene@gmail.com
3. ZojaMasteikienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė zoja.masteikiene@gmail.com
4. Sigita Paulauskienė anglų kalbos mokytoja ekspertė, narė 8 655 63937

paulauskienesigita@yahoo.co.uk

5. Birutė Knyzelienė kūno kultūros mokytoja ekspertė, narė

kūno kultūros  metodinės grupės pirmininkė, narė

8 612 92360

biruteknyzeliene@gmail.com

6. Jolanta Baubkuvienė dailės mokytoja ekspertė, narė 8 618 67345

bzibute@ymail.com

7. Genovaitė Urbonienė tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė, narė g.urboniene@gmail.com
8. Rima Mišeikytė menų  metodinės grupės pirmininkė, narė misrimma@gmail.com
9. Danutė Žiauberienė gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, narė danutemj@gmail.com
10. Jolanta Šmitienė lietuvių kalbos  metodinės grupės pirmininkė, narė 8 616 48537

emugto@gmail.com

11. Danutė Žiauberienė socialinių  mokslų metodinės grupės pirmininkė, narė danutemj@gmail.com
12. Elena Pinčienė užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, narė 8 685 79071

pinciene@gmail.com

13. Vida Rimkienė I-II G klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, narė 8 616 04813

rimkiene.vida@gmail.com

14. Dangirdas Kėbla III-IV klasių auklėtojų   metodinės grupės pirmininkas, narys dangirdaskebla@gmail.com

 

Prioritetas: Ugdymo kokybės gerinimas.

Tikslas: I. Kokybiškas ugdymo procesas, atitinkantis individualias mokinių mokymo(si) galimybes bei poreikius, ir užtikrinantis nuolatinę mokymo(si) pažangą. 

Uždaviniai:

  1. Tobulinti mokymo(si) organizavimą (formas, metodus, turinį) ir pritaikyti prie mokinių poreikių.
  2. Plėtoti mokytojų profesines kompetencijas.
  3. Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją.
  4. Stiprinti gimnazijos bendruomenės (mokinių, mokytojų, pagalbos specialistų, tėvų) bendradarbiavimą teikiant pagalbą mokiniui.

Tikslas: II. Ugdyti iniciatyvią, veiklią, brandžią ir bendruomenišką asmenybę.

Uždaviniai:

  1. Skatinti mokinių iniciatyvumą ir pilietiškumą, kuriant šiuolaikišką ir tradicijas puoselėjantį gimnazijos gyvenimą.
  2. Kurti saugų gimnazijos mikroklimatą, vykdyti socialinių ir emocinių kompetencijų bei asmenybės ugdymo programą.
  3. Skatinti įsipareigojimų bendruomenei laikymąsi.
  4. Plėtoti sistemingą bendradarbiavimą su socialiniais partneriais rajone, šalyje ir tarptautinėje erdvėje.

Tikslas: III. Kurti ir plėtoti gimnazijos edukacines erdves.

Metodinės tarybos  veiklos turinys

Eil. Nr. Priemonės, veiksmai Metodinė veikla, kvalifikacijos tobulinimas, gerosios patirties sklaida Atsakingi Data Laukiamas rezultatas
1.   Metodinės tarybos veiklos plano 2018–2019 m. m. parengimas.

 Metodinių grupių veiklos planų aptarimas.

Metodinių dienų /savaičių planavimas.

PUPP ir BE rezultatų analizė ir aptarimas.

 

Metodinės tarybos posėdis

Metodinė taryba rugsėjis Tikslingas metodinės veiklos organizavimas.

Analizuojami rezultatai.

Daromos išvados, siūlomi mokymo(si) metodai jiems pagerinti.

2. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas Metodinės tarybos posėdis kvalifikacijos

tobulinimo poreikių nustatymas 2018-2019 m.m. metams.

Metodinė taryba spalis Numatytas planingas kvalifikacijos kėlimo 2018-2019 m. m.

organizavimas

3. Apskritas stalas – mokytojų, dėstančių atskiruose koncentruose ,  pagalbos mokiniui specialistų susirinkimai Mokytojų susirinkimas Metodinė taryba lapkritis Stiprės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimas siekiant ugdymo kokybės.
4. BE bandomųjų egzaminų ir PUPP gimnazijoje organizavimas, užduočių rengimas, vertinimas ir rezultatų aptarimas Metodinėse grupėse: VBE bandomųjų egzaminų ir PUPP organizavimas ir rezultatų aptarimas.

Refleksija metodinėje taryboje

Metodinių grupių pirmininkai gruodis – sausis Rezultatų analizė panaudojama ugdymo turinio koregavimui. Susitariama dėl priemonių taikymo aukštesniems mokymosi rezultatams pasiekti.
5. Ryšių su  rajono, šalies gimnazija užmezgimas Susitikimas Metodinė taryba gruodis Gerosios patirties sklaida.
6. Apskritas stalas su Stepono Dariaus ir Stasio Girėno progimnazija (dalykų mokytojai, administracija) Susitikimas

Metodinės tarybos posėdis refleksijai

Metodinė taryba sausis Stiprės bendradarbiavimas tarp mokyklų.

Aptariama

 gerosios patirties sklaida, pagrindinės problemos ir ieškoma būdų joms spręsti.

7. Tiriamoji veikla:

I ir III klasių mokinių motyvacijos tyrimo atlikimas ir motyvacijos skatinimo rekomendacijų parengimas.

  Metodinė taryba ir pagalbos mokiniui specialistai vasaris Įvertintas motyvacijos lygis ir parengtos

motyvacijos skatinimo rekomendacijos.

8. Atvirų durų diena –mokytojų, mokinių ir  tėvų susirinkimas-konferencija. Susirinkimas – konferencija:

Dalintis informacija su kolegomis, bendradarbiauti  su tėvais, mokiniais.

Metodinė taryba kovas Stiprės gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimas.
9. Apskritas stalas – mokytojų, dėstančių atskiruose koncentruose,   pagalbos mokiniui specialistų susirinkimai. Susirinkimas: išskiriamos problemos ir aptariamos priemonės joms spręsti. Metodinė taryba balandis Stiprės mokytojų bendradarbiavimas siekiant ugdymo kokybės.
10. Mokinių projektinių darbų konferencija. Konferencija.

 

Mokinių kūrybinių gebėjimų ir suinteresuotumo ugdymas.

Metodinių grupių pirmininkai gegužė Didės mokinių mokymosi motyvacija.
11. -Metodinių grupių 2018-2019 m. m. veiklos sėkmingumo aptarimas.

 

– Metodinės tarybos 2018-2019 m. m. veiklos plano įgyvendinimo aptarimas

Metodinės tarybos posėdis. Metodinių grupių pirmininkai ir metodinė taryba birželis Įsivertinama metodinių grupių ir metodinės tarybos veikla (įvardijamos veiklos stipriosios ir silpnosios pusės),

numatomos gairės 2019-2020 m. m. veiklai.

12. Vadovėlių ir mokymo priemonių poreikio nustatymas. Metodinės tarybos posėdis Metodinė taryba birželis Parengiama naujų vadovėlių ir mokymo priemonių poreikio paraiška pateikiama gimnazijos tarybai
13. Atviros pamokos ir gerosios patirties sklaida.

 „Kolega -kolegai“.

Atviros pamokos.

Mokytojai stebės bent dviejų kolegų pamokas, aptars

( galimas ir neformalus stebėjimas, pokalbiai apie pamokos vadybą)

Metodinė

taryba

Mokslo metų eigoje Mokytojai sustiprins profesines kompetencijas. Bendradarbiavimas skatinamas , siekiant ugdymo(si) kokybės.
14. Integruotų projektų ir kitų integruotų ugdomųjų veiklų vykdymas Integruotos pamokos Metodinė taryba ir metodinių grupių pirmininkai Mokslo metų eigoje Tarpdalykinės integracijos skatinimas.
15. Dalyvavimas  respublikiniuose ir rajono renginiuose

 

 

Metodinių grupių susirinkimai ir refleksija metodinėje taryboje Metodinių grupių pirmininkai Mokslo metų eigoje Metodinėse grupėse reflektuoti savo veiklą ir įsivertinti, siekiant suprasti, kas pedagoginėje veikloje yra tobulintina.
16. Aktualios informacijos pateikimas gimnazijos internetinėje svetainėje. Informacijos, susijusios su gimnazijos ugdomąja veikla, pateikimas Metodinė taryba. Mokslo metų eigoje Informacijos sklaida, gimnazijos vardo garsinimas
17. Dalykinių olimpiadų, konkursų, varžybų organizavimo inicijavimas.

Užduočių rengimas.

Susirinkimai metodinėse grupėse ir refleksija metodinėje taryboje.

 

Metodinių grupių pirmininkai Mokslo metų eigoje Išaiškinami gimnazijos lyderiai dalykinėse srityse. Skatinamas mokytojų sutelkimas dalykinėje srityje.
18. Edukacinės veiklos ir pamokų netradicinėse aplinkose inicijavimas

 

Pamokos netradicinėse aplinkose – jų poveikis ugdymo procesui aptariamas metodinėse grupėse – refleksija metodinėje taryboje. Metodinių grupių pirmininkai Mokslo metų eigoje Projektų metodo taikymas ugdymo(si) procese.

Pamokos- susitikimai; pamokos-interviu; pamokos- konferencijos.

 

APTARTA  

Metodinėje taryboje

2018  m. rugsėjo  mėn. 26 d.

Protokolo Nr. 6

Metodinės tarybos pirmininkė

Daiva Eisimantienė