Metodinė taryba

ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2017 – 2018 m. m.

Metodinės tarybos narių sąrašas

Rasutė Mažrimienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,  pirmininkė

Alma Balčienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė

Zoja Masteikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė

Birutė Knyzelienė, kūno kultūros mokytoja ekspertė, narė

Sigita Paulauskienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė, narė

Jolanta Baubkuvienė, dailės mokytoja ekspertė, narė

Albina Budrienė, tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė, narė

 Rima Mišeikytė, menų  metodinės grupės pirmininkė, narė

Danutė Žiauberienė, gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, narė

Jolanta Šmitienė, lietuvių kalbos  metodinės grupės pirmininkė, narė

Dalia Kubaitienė, socialinių  mokslų metodinės grupės pirmininkė, narė

Regina Arlauskienė, kūno kultūros  metodinės grupės pirmininkė, narė

Elena Pinčienė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, narė

Vida Rimkienė, I-II G klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, narė

Dangirdas Kėbla, III-IV klasių auklėtojų   metodinės grupės pirmininkas, narys

TIKSLAI:

 1. Stiprinti mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų profesionalumą.

Uždaviniai:

 1. Skatinti besimokančios organizacijos plėtrą ir lyderystę gimnazijoje.
 2. Tobulinti mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijas.
 3. Kaupti ir viešinti IT panaudojimo ugdymo procese sėkmės istorijas.
 4. Užtikrinti gerą kiekvieno mokinio ugdymo kokybę tobulinant pamokos vadybą.

Uždaviniai:

 1. Pamokos planavimas, remiantis mokinių pažangos ir pasiekimų stebėjimo, vertinimo ir įsivertinimo pamokoje duomenimis.
 2. Užtikrinti bendrųjų kompetencijų ugdymą.
 3. Efektyvinti mokytojų bendradarbiavimą (kolegialus grįžtamasis ryšys).
 4. Sistemingas pamokos organizavimo kokybės vertinimas ir įsivertinimas
 5. Skatinti gimnazijos bendruomenės (mokinių, mokytojų, pagalbos specialistų, tėvų) bendradarbiavimą teikiant pagalbą mokiniui.
Eil.Nr Veikla Data Atsakingi
1.  Veiklos planavimas. PUPP , BE ir diagnostinių testų rezultatų analizė ir aptarimas. 2017 09 12 Metodinės tarybos nariai
2. Europos raštingumo diena. Raštingiausio gimnazisto rinkimai 2017 09 15 Jolanta Šmitienė
3. Gimnazijos veiklos plano  rengimas 2017 09 10 mėn. Metodinių grupių pirmininkai
4. Metodiniai renginiai (dienos/savaitės/mėnesiai)  gimnazijoje 2017-2018 m.m. Metodinių grupių pirmininkai
5.  Kursų, seminarų, paskaitų lankymas ir informacijos sklaida 2017-2018 m.m. Metodinės tarybos nariai
6.  Mokyklos tinklalapiui aktualios informacijos paruošimas ir   teikimas 2017-2018 m.m. Metodinių grupių pirmininkai
7. Pedagoginės veiklos stebėjimas ir aptarimas.

 Atvirų pamokų, integruotų pamokų, pamokų –konferencijų    planavimas ir informacijos viešinimas

2017-2018 m.m. Metodinės tarybos nariai
8. Mokyklinio etapo olimpiadų organizavimas, analizė ir aptarimas 2017 m. gruodis – 2018 m.vasaris Metodinės tarybos nariai
9.  Atvirų durų dienų (mokinių tėvų susirinkimų, konferencijų) gimnazijoje organizavimas  2017-18 m.m. Metodinės tarybos nariai
10. Mokinių projektinių darbų konferencija 2018 m. balandis Metodinių grupių pirmininkai
11. Gimnazijos mokytojų  gerosios patirties sklaida 2017-2018 m.m. Metodinės tarybos nariai
12. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo  poreikių tyrimas 2017 m.lapkritis Metodinės tarybos nariai
13. Metodinės tarybos veiklos gimnazijoje aptarimas 2018 m. birželis Metodinės tarybos pirmininkė
 1. I – II gimnazijos klasių pažangos planavimas ir įsivertinimas (namų darbų skyrimo metodika, apimtys).

Metodinės tarybos veiklos  planas

Metodinės tarybos veiklos turinys

 

DATA

 

VEIKLA  

ATSAKINGI

 

LAUKIAMI REZULTATAI

 

ORGANIZACINĖ VEIKLA

 

METODINĖ TIRIAMOJI VEIKLA

 

RENGINIAI

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR GEROJI PATIRTIS
RUGSĖJIS Veiklos planavimas. PUPP ir BE rezultatų analizė ir aptarimas.

 

Analizuojami rezultatai, daromos išvados, siūlomi mokymo ir mokymosi metodai jiems pagerinti Metodinės tarybos posėdis.

Metodinių grupių susirinkimai

 

 Dalyvauti  kvalifikaciniuose kursuose bei dalykiniuose seminaruose, edukacinėse išvykose, dalintis informacija su kolegomis per visus mokslo metus Metodinės tarybos nariai

 

Gerės mokytojų kompetencijos

 

RUGSĖJIS Europos raštingumo diena. Raštingiausio gimnazisto rinkimai Renkami raštingiausi gimnazistai, analizuojami rezultatai Gimnazistai rašo diktantą, raštingiausių gimnazistų darbai publikuojami gimnazijoje Dalintis informacija su kolegomis Jolanta Šmitienė Stiprės meilė gimtajai kalbai, gerės mokinių raštingumas
RUGSĖJIS –

SPALIS

Gimnazijos veiklos plano  rengimas Analizuojami rezultatai, daromos išvados, siūlomi mokymo ir mokymosi metodai jiems pagerinti Metodinės tarybos posėdis.

Metodinių grupių susirinkimai

 

Dalintis informacija su kolegomis Metodinių grupių pirmininkai Gerės mokytojų kompetencijos,  bendravimas ir bendradarbiavimas
RUGSĖJIS – BIRŽELIS Metodiniai renginiai (dienos/savaitės/mėnesiai)  gimnazijoje Renginių, konkursų, projektų stebėjimas, aptarimas Dalykinių, pažintinių, ugdomųjų renginių, projektų, konkursų organizavimas Veiklos sklaida ir gerosios patirties pasidalijimas su kolegomis keičiantis naujausia informacija

 

Metodinių grupių pirmininkai Gerės mokytojų kompetencijos 
RUGSĖJIS – BIRŽELIS Kursų, seminarų, paskaitų lankymas ir informacijos sklaida Informacijos aptarimas ir pasidalijimas su kolegomis Dalykinių kursų, seminarų, paskaitų klausymas Dalintis informacija su kolegomis Metodinės tarybos nariai

 

Gerės mokytojų kompetencijos, plėsis

efektyvių mokymo ir mokymosi metodų sklaida bei taikymas pamokose

 

RUGSĖJIS – BIRŽELIS Mokyklos tinklapiui aktualios informacijos paruošimas ir   teikimas Informacijos, susijusios su gimnazijos ugdomąja veikla, aptarimas Informacijos, susijusios su gimnazijos ugdomąja veikla, teikimas, straipsnių, žinučių rašymas Dalintis informacija su kolegomis Metodinių grupių pirmininkai Gimnazijos vardo garsinamas
RUGSĖJIS – BIRŽELIS Pedagoginės veiklos stebėjimas ir aptarimas.

 Atvirų pamokų, integruotų pamokų, pamokų –konferencijų    planavimas ir informacijos viešinimas

Aptariama vertinimo sistema,

Diskutuojama apie tinkamus metodus

ugdymo procese.

Analizuojami rezultatai, daromos išvados ir diskutuojami mokymo ir mokymosi metodai jiems pagerinti

 

Atvirų, integruotų pamokų vedimas Gerosios patirties sklaida. Atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas Metodinės tarybos nariai

 

Gerės mokytojų kompetencijos, plėsis

efektyvių mokymo ir mokymosi metodų sklaida bei taikymas pamokose

 

GRUODIS – VASARIS Mokyklinio etapo olimpiadų organizavimas, analizė ir aptarimas Mokyklinio etapo olimpiadų organizavimas, rezultatų aptarimas ir išvados

 

Mokyklinio etapo olimpiadų organizavimas Dalintis informacija su kolegomis Metodinės tarybos nariai

 

Didės mokinių mokymosi motyvacija
KOVAS Atvirų durų dienų (mokinių tėvų susirinkimų, konferencijų) gimnazijoje organizavimas  Tradicinės mokinių, mokytojų, tėvų konferencijos aptarimas, vertinimas Tradicinės mokinių, mokytojų, tėvų konferencijos organizavimas Dalintis informacija su kolegomis, apibendrinti, išskirti stipriąsias puses, pasimokyti Metodinės tarybos nariai

 

Stiprės gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimas
RUGSĖJIS – BIRŽELIS Gimnazijos mokytojų  gerosios patirties sklaida Gimnazijos mokytojų gerosios patirties nauda ugdymo procese Atvirų, integruotų pamokų vedimas Dalintis informacija su kolegomis Metodinės tarybos nariai

 

Gerės mokytojų kompetencijos, bendravimas ir bendradarbiavimas
BALANDIS

 

Mokinių projektinių darbų konferencija Mokinių projektinių darbų konferencijos aptarimas, vertinimas Mokinių konferencijos organizavimas Dalintis informacija su kolegomis Metodinių grupių pirmininkai Didės mokinių mokymosi motyvacija
SAUSIS Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo  poreikių tyrimas Analizuojami mokytojų kvalifikacijos poreikiai, aptariami pasiūlymai, pageidavimai Metodinių grupių susirinkimai

 

Dalintis informacija su kolegomis Metodinės tarybos nariai

 

Gerės mokytojų kompetencijos, plėsis

efektyvių mokymo ir mokymosi metodų sklaida bei taikymas pamokose

 

BIRŽELIS Metodinės tarybos veiklos gimnazijoje aptarimas Analizuojama mokslo metų ugdomoji veikla, pabrėžiamos sėkmės ir nesėkmės Metodinės tarybos posėdis Dalintis informacija su kolegomis Metodinės tarybos pirmininkė

R. Mažrimienė

Stiprės gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimas

 

 

Metodinės tarybos pirmininkė                                                               Rasutė Mažrimienė