Gimnazijos vizija, misija ir filosofija

VIZIJA

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija – demokratiška, besimokanti, pilietiška, pokyčiams atvira, susitarimais besivadovaujanti bendruomenė, kurioje ugdomas ir ugdosi asmenybės brandos, gerų ugdymo(si) rezultatų atsakingai siekiantis jaunas žmogus.

MISIJA

Misija – teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdyti mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, tvirtas vertybines nuostatas bei suteikti galimybę kiekvieno mokinio ugdymo(si) lūkesčių įgyvendinimui, saviraiškai ir asmenybės brandai.

FILOSOFIJA

Gimnazijos šūkis – „Viribus unitis!“ („Suvienytomis jėgomis!“).

Gimnazijos veiklos principai – demokratiškumas, kūrybiškumas ir valia veikti, pasidalytoji lyderystė, bendruomenės susitarimai ir mokymasis.
Pagrindinės vertybinės nuostatos – pagarba ir įsipareigojimas bendruomenei ir jos tradicijoms, atsakingumas, darbštumas, pasitikėjimas, sąžiningumas, tolerancija, pilietiškumas, patriotizmas.